Vize třídy Žabky

Základem veškerého dění je utváření jistoty a bezpečí, radostná atmosféra, pocit sounáležitosti s cílem vycházet z individuálních potřeb dětí a podporovat tvořivost a kreativitu. Pozitivní atmosféra ve třídě, chování pedagogických i nepedagogických zaměstnanců podporuje vstřícnou a empatickou komunikaci.
Dětem poskytujeme množství kvalitních podnětů, spontánní hru jako prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k prožitkovému učení, objevování a experimentu, možnosti vlastní identity a perspektivy. K tomu nám napomáhá i environmentální zaměření naší školy.
Staráme se o vodní želvu Hvězdičku. Pěstování „od semínka“ na školních záhonech napomáhá nejen k pozorování přírodního biorytmu, ale vede ke kreativnímu zpracování a spoluutváření zdravého životního stylu.
Nezbytnou složkou při všestranném rozvoji je hra. Zde děti navazují přirozeným a nenuceným způsobem kontakty, přátelství. Pomáhá jim se začleněním do kolektivu, hledání svého místo mezi ostatními.
Poměr řízených činností je vyvážen dostatkem spontánních aktivit dětí. Podporujeme děti v jejich samostatnosti při výběru a organizování činností. Děti rády využívají spoluúčasti při tvorbě pravidel, které podporují potřebu stálosti a řádu. V průběhu roku jsou upevňovány ve spolupráci s rodiči. Denní činnosti jsou přizpůsobovány věkovému složení dětí, aktuálnímu
dění i okolnostem (počasí, pozornost a koncentrace dětí, individuální potřeby pohybu nebo relaxace dětí, dostatek času na dokončení činností, aj.).
Náročnost úkolů je přizpůsobována individuálním možnostem dětí. Využíváme moderních výukových prvků, jako např. ranní komunitní kruh, centra aktivit atd. Vedeme děti k samostatnosti, schopnosti přirozené komunikace, kritickému myšlení a zdravému sebevědomí.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje