Vize třídy Rybky

Děti tráví ve školce poměrně velkou část dne. Proto se snažíme vytvářet v naší třídě prostor pro uspokojování jejich potřeb. Děti mají v sobě přirozenou potřebu poznávat okolní svět, rozvíjet své schopnosti, učit se a získávat nové zkušenosti. Hra je proto hlavní činností dětí v předškolním
věku. Školka je místem, kde se dítě mj. naučí základům správného chování, hygienickým návykům, samostatnosti, sebeobsluze, empatii i ohleduplnosti k druhému. My, pedagogové, se snažíme být dětem oporou, vedeme je k dobrým mezilidským vztahům, snažíme se jim vytvořit láskyplné
prostředí a vychovávat je s laskavou důsledností.
Základním stavebním kamenem naší práce je také vstřícný, oboustranně pozitivní a korektní vztah s rodiči postavený na vzájemné důvěře.
S předškoláky v průběhu celého školního roku intenzivně pracujeme prostřednictví úkolů a pracovních listů rozvíjející zrakové a sluchové vnímání, pozornost, jemnou motoriku, rozumové schopnosti, grafomotoriku i nezbytné soustředění, trpělivost apod.
Naše školka je zaměřena environmentálně. Chceme dát dětem příležitost učit se všemi smysly. Přírodně utvářená zahrada nabízí dětem možnost experimentovat s přírodními materiály či pozorovat živočichy, rostliny, pečujeme o záhonky se zeleninou a bylinkami apod. Pobytem na
hřišti a na zahradě se snažíme dětem poskytnout příležitost pro rozvoj fyzické, psychické a sociální samostatnosti.
Naším cílem je, aby se děti ve školce cítily šťastné a v bezpečí. Přejeme si, aby každý den prožitý v Rybkách byl pro děti příjemným zážitkem a rádi se k nám vracely.

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje