Vize třídy Labutě

Naším hlavním cílem je vytvoření vstřícného a podnětného prostředí, ve kterém se mohou děti cítit radostně a bezpečně. Upřednostňujeme partnerský přístup, během kterého probouzíme v dětech zájem o nové nepoznané jevy, předkládají jim dostatečné množství podnětných
pomůcek, hraček i materiálů a nabízíme jim příležitosti, jak poznávat, přemýšlet a chápat.


Našimi základními metodami a formami práce jsou prožitkové a kooperativní učení, které se zakládají na přímých zážitcích dítěte. Chceme být dětem vzorem a oporou, vychovávat je s porozuměním a láskou, vést je k dobrým vztahům ke svým kamarádům, i k dospělým lidem.


Příprava předškolních dětí pro vstup do ZŠ zejména v těchto oblastech:
 Percepční zralost
 Školní zralost
 Citová a sociální zralost
 Rozvoj grafomotoriky a výslovnosti


Adaptace nových dětí na prostředí třídy, mateřské školy a jejího okolí, na nové kamarády, pedagogy a provozní zaměstnance.


U všech dětí se zaměřujeme na:
 Sebepoznávání
 Samostatnost (sebeobsluha)
 Ohleduplnost k sobě, druhým a k okolí

 Na rozvíjení spolupráce mezi dětmi
Jelikož je naše mateřská škola zaměřena environmentálně je i naší prioritou environmentální výchova a vzdělávání. Zaměřujeme se na oblast podpory zdraví, aby dítě pochopilo, že prostředí je všechno kolem nás, lidé, společnost i příroda, aby bylo schopno orientovat se v jednoduchých
jevech a dějích, které ho bezprostředně obklopují, aby je dovedlo zhodnotit, zvažovat rizika a přínosy, aby se učilo odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k prostředí, aby rozvíjelo dovednosti k jeho ochraně a tvorbě a podílelo se na péči o prostředí.


Motto: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost.“ (Linda Dobson)

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje