Vážení rodiče, výše úplaty za předškolní vzdělávání je 550,- měsíčně na účet 43-9610820277/0100. Splatnost je vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Informace o variabilních symbolech Vašich dětí máte k dispozici ve třídách nebo u zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Jany Kratochvílové (533 433 880, msstankova@zsstankova.eu)

Stravné musí být uhrazeno do 23. dne předchozího měsíce na účet 17633621/0100. Cena stravného: děti 3-6 let 41 Kč/den, děti 7-10 let 46 Kč/den. Výše platby pro jednotlivé měsíce může být různá (odhlášené obědy, nemoc dítěte). Více informací o platbách u pí Adamcové – ŠJ Košinova (725 560 797, kosinova.jidelna@seznam.cz)